Εγγραφή νέων μελών

 

Τακτικά μέλη της ΕΕΨΨΟ μπορούν να εκλέγονται:

  • ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και γενικά επαγγελματίες της υγείας με πανεπιστημιακή μόρφωση, που
  • έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας,
  • έχουν υποβληθεί σε ψυχανάλυση ή ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία και
  • διαθέτουν κλινική εμπειρία στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας.

 Τα υποψήφια νέα τακτικά μέλη αξιολογούνται μετά από αίτηση τους στο ΔΣ.

Για τα υποψήφια μέλη που δεν έχουν εκπαιδευτεί στην Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο. η αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από 2 (δυο) τακτικά μέλη που την συνυπογράφουν. Ακολουθεί συνέντευξη με 2 (δυο) μέλη της ΕΕ που συντάσσουν σχετική εισήγηση. Η απόφαση λαμβάνεται από διευρυμένο Σώμα που περιλαμβάνει την ΕΕ και το σύνολο των υπολοίπων τακτικών μελών της Εταιρείας. Η περίπτωση αυτή θα ισχύει μέχρις ότου η Εταιρεία αναπτύξει το δικό της εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αποφοιτήσουν οι πρώτοι εκπαιδευόμενοί της.

Για τα υποψήφια μέλη που δεν έχουν εκπαιδευτεί στην Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο. αλλά είναι ήδη μέλη αντίστοιχων Εταιρειών Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας της αλλοδαπής (όπως η SFPPG, η GAS, ή η ARPAG) θα πρέπει να πιστοποιείται ότι καλύπτουν το κριτήριο III του Άρθρου 3 προκειμένου για τακτικά μέλη και η αίτηση να υποστηρίζεται από 2 (δυο) τακτικά μέλη που τη συνυπογράφουν. Ακολουθεί συνέντευξη με 1 (ένα) μέλος της ΕΕ που εισηγείται στην ΕΕ της Εταιρείας, η οποία αποφασίζει.

Για τα υποψήφια τακτικά μέλη που είναι ήδη πρόσεδρα απαιτείται να έχουν παρέλθει 3 (τρία) χρόνια από τότε που απέκτησαν την ιδιότητα του πρόσεδρου μέλους και να υποβάλουν εργασία η οποία να γίνει δεκτή από την Εκπαιδευτική Επιτροπή. Η απόφαση λαμβάνεται από διευρυμένο Σώμα που περιλαμβάνει την ΕΕ και το σύνολο των υπολοίπων τακτικών μελών της Εταιρείας.

 Τα υποψήφια Πρόσεδρα μέλη αξιολογούνται μετά από αίτηση τους στο ΔΣ.

Για τα υποψήφια πρόσεδρα μέλη που δεν έχουν εκπαιδευτεί στην Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο. η αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από 2 (δυο) τακτικά μέλη που την συνυπογράφουν. Ακολουθεί συνέντευξη με 2 (δύο) μέλη της ΕΕ που εισηγούνται στην ΕΕ της Εταιρείας, η οποία αποφασίζει. Η περίπτωση αυτή θα ισχύει μέχρις ότου η Εταιρεία αναπτύξει το δικό της εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αποφοιτήσουν οι πρώτοι εκπαιδευόμενοί της.

Για τα υποψήφια πρόσεδρα μέλη που έχουν εκπαιδευτεί στην Ε.Ε.Ψ.Ψ.Ο. απαιτείται εκπόνηση εργασίας η οποία να έχει γίνει δεκτή από την ΕΕ της Εταιρείας. Και στην περίπτωση αυτή αποφασίζει η ΕΕ.

 Τα Επίτιμα μέλη ορίζονται με απόφαση της ΓΣ της Εταιρείας μετά από εισήγηση του ΔΣ. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της ΓΣ.

 Τα Αρωγά μέλη ορίζονται με απόφαση του ΔΣ και έγκριση από τη ΓΣ της Εταιρείας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νυμφαίου 4,  115 28 Αθήνα
Τηλ & Fax: 210 7718599
Υπεύθυνη Γραμματείας: Εύη Οικονομοπούλου
emails: hspgp@yahoo.gr
evieconomou@hotmail.com