Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 

Στόχος του Προγράμματος:

Στόχος της εκπαίδευσης της ΕΕΨΨΟ αποτελεί η ολοκληρωμένη εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας και περιλαμβάνει:

1.1. Συμμετοχή επί πέντε τουλάχιστον χρόνια σε 200 συνολικά  τουλάχιστον 90λεπτες συνεδρίες ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας (άπαξ της εβδομάδος ή στη βάση διήμερων ή τριήμερων συναντήσεων, 5 (πέντε) το χρόνο)

1.2. 100 συνολικά περίπου δίωρα θεωρητικά μαθήματα εισαγωγής στην ψυχανάλυση, εισαγωγής στην ψυχαναλυτική θεωρία ομάδας και σε ζητήματα τεχνικής  (επί τέσσερα χρόνια)

-Κλινική εποπτεία (τα τρία τελευταία χρόνια) .

-Στη διάρκεια του 3ου χρόνουπαρατήρηση ομάδας ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας (40 συνεδρίες των 90’)

-Τον 4ο και 5ο χρόνο ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να αρχίσουν οι ίδιοι να εργάζονται ψυχοθεραπευτικά με ομάδες, με εποπτεία από διδάσκοντα ομαδικό αναλυτή της ΕΕΨΨΟ, ενώ παράλληλα καλούνται να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν κλινικό-θεωρητική εργασία (8000 λέξεων μαζί με τη βιβλιογραφία)

 

Μετά το τέλος του δεύτερου χρόνου της εκπαίδευσής τους οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν και σε 2 (δυο) διήμερα σεμινάρια ψυχαναλυτικού ψυχοδράματος που προτείνει η Εταιρεία. Δηλαδή, 20 (είκοσι) επιπλέον ώρες βιωματικής συμμετοχής σε ομάδα.

 

  • Απαλλάσσονται από τα θεωρητικά μαθήματα Εισαγωγής στην Ψυχανάλυση οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευμένοι της ΕΨΕ, της ΕΕΨΨ, ή αντίστοιχων ψυχαναλυτικών Εταιρειών του εξωτερικού.

 

Κριτήρια Επιλογής Υποψήφιων Εκπαιδευόμενων:

  • Δεκτοί για εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Βιωματικής Εισαγωγής στην ΨΨΟ (μετά από συνέντευξη με 2 (δυο) μέλη της ΕΕ και απόφαση της ΕΕ) γίνονται: Ψυχολόγοι, ψυχίατροι και ψυχιατρικοί κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές παν/κής εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν στις ομάδες.

 

  • Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι υποψήφιοι (μετά από συνέντευξη με ένα μέλος της ΕΕ και απόφαση της ΕΕ)να γίνουν δεκτοί σ’ αυτό το κυρίως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΕΕΨΨΟ είναι: (α) να έχουν ολοκληρώσει την Προπαιδευτική Βιωματική Εισαγωγή στην ΨΨΟ και (β) να έχουν ολοκληρώσει ή να είναι ήδη σε ψυχανάλυση ή ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία με μέλος της ΕΨΕ ή της ΕΕΨΨ ή άλλης αντίστοιχης Εταιρείας της αλλοδαπής.

 

*Ο πρώτος χρόνος αποτελεί και αυτοτελή επιμέρους εκπαιδευτική ενότητα, με δυνατότητα χορήγησης Πιστοποιητικού Προπαιδευτικής Βιωματικής Εισαγωγής στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Ομάδας.