Μνημόνιο Επιστημονικής και Εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ

 

A. Του Ειδικού Τομέα Διαταραχών Προσωπικότητας και της Μονάδας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Ομαδικής Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας) της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και
B. Της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας (ΕΕΨΨΟ)
Οι ανωτέρω δυο φορείς συμφωνούν στην συνέχιση μεταξύ τους επιστημονικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, στα κάτωθι πεδία:
1. Πρόγραμμα Κλινικής Παρατήρησης για Εκπαιδευόμενους στην Ομαδική Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία του Αιγινητείου Νοσοκομείου με επιστημονικά υπεύθυνο τον Ιωάννη Μαλογιάννη, Ψυχίατρο ΕΔΙΠ, Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ – Ψυχοθεραπευτή, υπεύθυνο του Ειδικού Τομέα Διαταραχών Προσωπικότητας και της Μονάδας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ένταξης εκπαιδευομένων της ΕΕΨΨΟ για παρατήρηση ομάδας μετά το 3ο έτος του κύκλου σπουδών τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομάδες οριακών ασθενών ή ομάδας γονέων οριακών ασθενών ή ζεύγη γονέων οριακών με προοπτική επέκτασης και σε άλλες συναφείς ομάδες ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας.

2. Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στα Δυναμικά Ομάδας σε Ψυχιατρικά Πλαίσια που μέχρι σήμερα υλοποιείτο από την ΕΕΨΨΟ με επιστημονικούς υπεύθυνους τους Ομότιμους Καθηγητές του ΕΚΠΑ και μέλη της ΕΕΨΨΟ Γρηγόρη Βασλαματζή και Κλήμη Ναυρίδη και εφεξής θα διεξάγεται με επιστημονικούς υπεύθυνους τους Γρηγόρη Βασλαματζή, Κλήμη Ναυρίδη και Ιωάννη Μαλογιάννη.

Ειδικότερα:
1. Ως προς το πρώτο πεδίο συνεργασίας των δυο φορέων:
(α) Η αρμοδιότητα της επιλογής των παρατηρητών, εκπαιδευόμενων της ΕΕΨΨΟ, ανήκει αποκλειστικά στην ΕΕΨΨΟ, η οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της εκπαίδευσής τους στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας. Η επιλογή θα προκύπτει μετά από αξιολόγηση των υποψήφιων για παρατήρηση ομάδας από διδάσκοντες ψυχαναλυτές ομάδας της εν λόγω Εταιρείας.
(β) Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων της ΕΕΨΨΟ που εντάσσονται κατ’ έτος ως παρατηρητές σε ομάδες ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας του Αιγινητείου ορίζεται από τον Ειδικό Τομέα Διαταραχών Προσωπικότητας και το Τμήμα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής. Αρχικά ορίζεται σε 5 (πέντε).
(γ) Την αρμοδιότητα οργάνωσης και υλοποίησης της κλινικής παρατήρησης την έχει ο φορέας του Αιγινητείου και συγκεκριμένα ο Επιστημονικά Υπεύθυνος και η συντονιστική επιτροπή του Προγράμματος.
(δ) Οι συνεδρίες ομαδικής ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας είναι διάρκειας 90’ και διεξάγονται μία ή δύο φορές εβδομαδιαία. Κάθε συνεδρία ακολουθείται από μετα-συζήτηση 30΄-45΄μεταξύ θεραπευτών και παρατηρητών, προς επεξεργασία και αμοιβαία κατανόηση του υλικού της συνεδρίας.
(ε) Συνιστάται στους παρατηρητές η κατάθεση μίας σύντομης γραπτής αναφοράς που θα περιλαμβάνει το υλικό της συνεδρίας και της μετα-συζήτησης, μετά το πέρας κάθε συνεδρίας.
(στ) Η ΕΕΨΨΟ δεσμεύεται και αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης και της έγγραφης δέσμευσης των εκπαιδευόμενών της που στέλνονται ως παρατηρητές ομάδας στο Αιγινήτειο, ότι:
(i) Θα τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους λειτουργίας του Νοσοκομείο.
(ii) Θα τηρούν απαρέγκλιτα τα ομαδικά πλαίσια ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας στα οποία εντάσσονται (δεν θα απουσιάζουν από συνεδρίες, θα έρχονται στην ώρα τους, θα παραμένουν 30΄-45΄ μετά το πέρας κάθε συνεδρίας για τη μετα-συζήτηση με τους θεραπευτές των ομάδων).
(iii) Δεν θα κοινοποιούν οτιδήποτε από αυτά που διαμείβονται στην ομάδα αναφορικά με τους ασθενείς, ούτε σε εποπτείες εκτός Αιγινητείου, ούτε σε πλαίσια επιστημονικών ανακοινώσεων ή δημοσιεύσεων. Το κλινικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παρατηρητές σε συνεργασία με το πλαίσιο του Αιγινητείου στις επιστημονικές δραστηριότητες του τελευταίου. Το συμβόλαιο αυτό, υπογεγραμμένο από κάθε εκπαιδευόμενο/υποψήφιο παρατηρητή διαβιβάζεται από την ΕΕΨΨΟ στον φορέα του Αιγινητείου.
(ζ) Οι ομαδικοί θεραπευτές του Αιγινητείου δεσμεύονται και εκείνοι να διαθέτουν μετά το πέρας κάθε συνεδρίας 30΄- 45΄για τη μετα-συζήτηση με τους παρατηρητές των ομάδων τους.
(η) Mε την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι καταθέτουν μια συνοπτική γραπτή αποτύπωση της εμπειρίας τους από την πορεία της ομάδας κατά το διάστημα της παρατήρησης, με σχόλια αναφορικά με την προσωπική εξέλιξη των ασθενών και την λειτουργία του θεραπευτικού ζεύγους, ή του θεραπευτή αν πρόκειται για μονο-θεραπεία.
(θ) Με το πέρας της παρατήρησης ομάδας από κάθε εκπαιδευόμενο της ΕΕΨΨΟ, ο φορέας του Αιγινητείου Νοσοκομείου χορηγεί σχετική βεβαίωση στους ενδιαφερόμενους στην οποία καταγράφονται αξιολογικά σχόλια των θεραπευτών της ομάδας στην οποία εντάχθηκαν. Την εν λόγω βεβαίωση καταθέτουν οι εκπαιδευόμενοι/παρατηρητές ομάδας στην Εκπαιδευτική Επιτροπή της ΕΕΨΨΟ.
2. Ως προς το δεύτερο πεδίο συνεργασίας των δυο φορέων:
Το μονοετές Πρόγραμμα Κλινικής Μετεκπαίδευσης στα Δυναμικά Ομάδας σε Ψυχιατρικά Πλαίσια προέκυψε μέσα από μια μακρόχρονη επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ (με εκπρόσωπο τον Καθηγητή Γρηγόρη Βασλαματζή) και του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (με εκπρόσωπο τον Καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη). Για πρώτη φορά υλοποιήθηκε κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 και μέχρι σήμερα – με εξαίρεση τη χρονιά του lock down – υλοποιείται κατ’ έτος ανελλιπώς.
Εκτός από τον Καθηγητή Γ. Βασλαματζή που εκτός των άλλων ήταν και ο ένας εκ των δυο επιστημονικών συν-υπευθύνων, από πλευράς Αιγινητείου εξαρχής συμμετείχαν, με διάφορες εκπαιδευτικές ιδιότητες, οι κκ. Μαρία Κοκκώση, Χαρά Καραμανωλάκη, Αιμιλία Χαριτάκη, Διαμαντίνα Κατωπόδη, Αριστέα Μπερκ.
Από το 2016 η ΕΕΨΨΟ ανέλαβε τον διαχειριστικό έλεγχο του Προγράμματος εντάσσοντάς το ταυτόχρονα στα εκπαιδευτικά Προγράμματα που προσφέρει.
Με το παρόν συμφωνούμε ότι:
(α) Εφεξής το εν λόγω Πρόγραμμα θα διεξάγεται στη βάση διμερούς συνεργασίας: της ΕΕΨΨΟ με τον Ειδικό Τομέα Διαταραχών Προσωπικότητας και την Μονάδα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
(β) Η επωνυμία του Προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής :
“Δια-τμηματικό” Πρόγραμμα Κλινικής Μετεκπαίδευσης στα Δυναμικά Ομάδας σε Ψυχιατρικά Πλαίσια. Ο όρος Δια-τμηματικό εντός εισαγωγικών παραπέμπει στις ιστορικές καταβολές του Προγράμματος ως προϊόντος της συνεργασίας δυο Τμημάτων του ΕΚΠΑ.
(γ) Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι του Προγράμματος Κλήμης Ναυρίδης και Γρηγόρης Βασλαματζής, από πλευράς ΕΕΨΨΟ και Γιάννης Μαλογιάννης, από πλευράς του Ειδικού Τομέα Διαταραχών Προσωπικότητας και της Μονάδας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας ή αντιπρόσωποί τους θα συνεργάζονται για την επιλογή των εκπαιδευομένων στο Πρόγραμμα.
(δ) Οι προερχόμενοι από το Αιγινήτειο συντελεστές στο εν λόγω Πρόγραμμα θα συμμετέχουν μαζί με τους ομόλογους συναδέλφους τους από την ΕΕΨΨΟ στις διαδικασίες οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης του Προγράμματος.
(ε) Στα θεωρητικά μαθήματα, στις Βιωματικές Μικρές Ομάδες, στην Βιωματική Μεγάλη Ομάδα, στις Ομάδες Θεωρητικής Επεξεργασίας και στην Ομάδα Εποπτείας θα συμπεριλαμβάνονται (με ομιλίες, συν-θεραπείες ή συν-εποπτείες) και συντελεστές του Προγράμματος από το Αιγινήτειο.
(στ) Στην Ιστοσελίδα της ΕΕΨΨΟ θα αναφέρεται η συνεργασία με τον Ειδικό Τομέα Διαταραχών Προσωπικότητας και τη Μονάδα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με επώνυμη μνεία στους συντελεστές του από πλευράς Αιγινητείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία η μεν ΕΕΨΨΟ εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο και ένα μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής ή αντιπρόσωπους τους, ο δε Ειδικός Τομέας Διαταραχών Προσωπικότητας και η Μονάδα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ από τον εκάστοτε υπεύθυνο ή αντιπρόσωπό του και έναν εκπρόσωπο της Ομαδικής Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας .
Για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων, η εν λόγω Επιτροπή πραγματοποιεί συναντήσεις ανά τετράμηνο, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και άλλα στελέχη των δυο Φορέων κατά την κρίση των εκπροσώπων τους.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι συνεργαζόμενοι Φορείς επανεξετάζουν τους στόχους της συνεργασίας, τον τρόπο οργάνωσης κλπ. συναφή θέματα κατόπιν σχετικής πρότασης ενός των μερών, αναφέροντας τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των εδώ συμφωνηθέντων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη προβαίνουν σε επανεκτίμηση της όλης συνεργασίας και των αποτελεσμάτων αυτής μετά την παρέλευση διετίας από την υπογραφή του παρόντος, καταγράφοντας τα σχετικά αποτελέσματα και αποφασίζουν για την λήξη ή την συνέχιση της συνεργασίας με την υπογραφή νέου μνημονίου ή παράταση του παρόντος. Σε περίπτωση απόφασης για οριστική λήξη της συνεργασίας, τα μέρη υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τις ειδικότερα αναληφθείσες υποχρεώσεις τους.